Algemene voorwaarden -  Hoogendijk Coachopleidingen

1. Algemeen
De voorwaarden zijn geldig voor al onze opleidingen, trainingen, workshops, in-company opleidingen en diensten en opdrachten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
• Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
• Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant.
• Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per e-mail meegedeeld.
• Opleidingprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van Hoogendijk Coachingopleidingen wordt vermeld.
• Alle genoemde bedragen op deze website en in deze algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.

2. Inschrijven
De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door Hoogendijk Coachopleidingen aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

3. Uitvoering
3a. Hoogendijk Coachopleidingen levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Hoogendijk Coachopleidingen website ten tijde van het startmoment en de brochure staat vermeld.
3b. Hoogendijk Coachopleidingen is gerechtigd:
• De opleidingprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
• De indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
• Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training af te gelasten, of aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
• Het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht.
• Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

4. Legitimatie
De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Hoogendijk Coachopleidingen te tonen.

5. Inhalen
De deelnemer heeft niet het recht een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen, tenzij daartoe expliciet toestemming is verleend.

6. Examen
Wanneer Hoogendijk Coachopleidingen opleidt voor toetsing door derden, zoals een instantie voor kwaliteitsregistratie, dan wordt bij succesvolle afronding van de Opleiding tot Bezielingscoach door Hoogendijk Coachopleidingen tevens van deze instantie een diploma aangevraagd.

7. Betaling
7a. Op het inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs in een keer dan wel in drie termijnen zal worden voldaan.
7b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
7c. Indien sprake is van een creditering, dan zal binnen 14 werkdagen worden terugbetaald.

8. Betalingsregeling
Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Hoogendijk Coachopleidingen met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Hoogendijk Coachopleidingen met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

9. Wanbetaling
9a. Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, voor rekening van de contractant.
9b. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Hoogendijk Coachopleidingen worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Hoogendijk Coachopleidingen niet.
9c. De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Hoogendijk Coachopleidingen worden verbroken. Hoogendijk Coachopleidingen is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

10. Annuleren
10a. Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als opzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Hoogendijk Coachopleidingen. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
10b. Na aanmelding heeft de deelnemer recht op een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
10c. Annulering Open Opleiding:
• Tot 6 weken voor de startdatum van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 25%.
• Tot 4 weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
• Binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
• Indien uw plaats kan worden ingenomen door een andere geschikt gebleken kandidaat, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd minus 250 Euro administratiekosten.
10d. Annulering incompany-trajecten:
• Tot 8 weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
• Tot 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
• Binnen 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.
10e. Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Hoogendijk Coachopleidingen. Hoogendijk Coachopleidingen behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

11. Copyright
Van het door Hoogendijk Coachopleidingen versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogendijk Coachopleidingen. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

12. Aansprakelijkheid
12a. Hoogendijk Coachopleidingen heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Hoogendijk Coachopleidingen is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Hoogendijk Coachopleidingen beperkt tot het bedrag dat Hoogendijk Coachopleidingen voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.
12b. In het geval Hoogendijk Coachopleidingen aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Hoogendijk Coachopleidingen veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
12c. Voor fouten van door Hoogendijk Coachopleidingen ingeschakelde derden is Hoogendijk Coachopleidingen alleen aansprakelijk, indien Hoogendijk Coachopleidingen bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
12d. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
12e. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

13. Persoonsregistratie
Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Hoogendijk Coachopleidingen en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen en trainingen. Hoogendijk Coachopleidingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

14. Vertrouwelijkheid
Persoonlijke gegevens en informatie die tijdens de opleiding van de deelnemer of van de oefencliënt ontvangen is, zal vertrouwelijk worden behandeld.

15. Recht en geschillen
Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Klachtenprocedure

Hoogendijk Coachopleidingen te Spankeren, hanteert de volgende klachtenprocedure:

1. Heeft een deelnemer een probleem met of een klacht over een opleider, dan zal hij dat in eerste instantie bespreken met de desbetreffende opleider.
2. Levert dit gesprek hem niet voldoende op dan kan hij verzoeken om een gezamenlijk gesprek met een 2e opleider en de betreffende opleider.
3. In geval de deelnemer problemen heeft met of een klacht heeft over de opleider, en een apart gesprek met hem en een 2e opleider heeft gehad, en dit niet het gevolg heeft gehad dat deze problemen of klacht verholpen zijn, dan kan hij bij de directie verzoeken om een gezamenlijk gesprek. Als de opleider de directie betreft kan deze stap worden overgeslagen.
4. Levert de in punt 2 of 3 beschreven gesprekken onvoldoende op voor de deelnemer, dan kan hij de klacht schriftelijk en ondertekend indienen bij de directie.
5. Wanneer de deelnemer zich niet kan verenigen met de uitspraak van de directie, dan kan hij de klacht schriftelijk en ondertekend indienen bij de geschillencommissie.
6. De geschillencommissie bestaat uit een of twee onafhankelijke leden. De leden van de geschillencommissie zijn ervaren beroepskrachten in het onderwijs of de hulpverlening en zorg, die een goed overzicht hebben op het beroepsveld en die in staat zijn zich in te leven in de belangen van de betrokken partijen en een meervoudige objectiviteit ter hand te nemen. Alhoewel de leden zijn aangezocht door de directie, functioneren zij onafhankelijk van het opleidingsinstituut en verrichten zij hun werkzaamheden op basis van hun beroepscode.
7. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
8. De geschillencommissie zendt een ontvangstbevestiging van de klacht aan de indiener. Hierbij wordt tevens de te volgen procedure uitgelegd.
9. De geschillencommissie zendt de klacht onverwijld aan degene over wie is geklaagd met informatie over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.
10. De geschillencommissie toetst de klacht aan de beroepscode en kan deze al dan niet ontvankelijk verklaren en afhandelen.
11. De geschillencommissie nodigt de betrokken partijen binnen vier weken uit voor een afzonderlijk gesprek.
12. Op grond van deze gesprekken kan de geschillencommissie tot een gezamenlijke zitting met de betrokken partijen overgaan én/of de klacht schriftelijk afhandelen,
uiterlijk zes weken na het gesprek met de afzonderlijke partijen of de gezamenlijke zitting.
13. De geschillencommissie deelt de bindende uitspraak, schriftelijk en met redenen omkleed, mee aan de partijen. De geschillencommissie bewaart de verslaglegging van de klachtenbehandeling gedurende vijf jaar in een apart dossier.

De externe geschillencommissie bestaat uit: mevrouw José Neering en de heer mr. Gert Westerveld.